นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

racethai ตระหนักถึงความสำคัญของนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ ทางเรา จึงได้กำหนด การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล โดยรับทราบและยินยอมในข้อตกลงและข้อกำหนดในการใช้บริการ

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

1. เพื่อให้สามารถทำตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้บริการ ในการใช้ลงทะเบียนสมัครวิ่ง

2. เพื่อใช้ในการการวิเคราะห์ถึงข้อมูลที่ใช้บริการและนำข้อมูลต่างๆมาพัฒนาบริการ ต่างๆ เพื่อที่จะให้ผู้ใช้บริการได้รับประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน

1. เพื่อให้สามารถทำตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้บริการ ในการใช้บริการต่างๆ

3. เพื่อใช้ในการแจ้งข้อมูลต่างๆ ข่าวสารต่างๆ กิจกรรมต่างๆ และรายการส่งเสริมการขาย ผ่านช่องทางของเรา และ พันธมิตร

เราจะไม่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์อย่างอื่น ที่นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้กับท่านไว้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เราได้รับและรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยได้รับผ่านช่องทางการใช้บริการของเรา ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ได้แก่ ข้อมูลที่ท่านให้ไว้โดยตรงจากการลงทะเบียนผ่านระบบ การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ คุกกี้ ข้อมูลการทำรายการ และประสบการณ์การใช้งานผ่านหน้าเว็บไซต์ เมื่อมีความจำเป็นในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ โดยข้อมูลเหล่านั้นรวมถึง

• ข้อมูลส่วนตัว ชื่อ นามสกุล อายุ วัน/เดือน/ปีเกิด เพศ เลขประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง สัญชาติ

• ข้อมูลการติดต่อ เช่น อีเมล์ ที่อยู่จัดส่ง หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์โทรกรณีติดต่อฉุกเฉิน

• ข้อมูลการแข่งขัน ระยะการแข่งขัน กลุ่มอายุการแข่งขัน อายุ ไซต์เสื้อ

• ข้อมูลการลงทะเทียนสมัคร

• ข้อมูลการทำธุรกรรมและการเงิน ประวัติการสมัคร

• ข้อมูล Cookies เพื่อใช้ในการวิเคราะห์การใช้งานของผู้ใช้บริการ นำข้อมูลต่างๆมาพัฒนาเพื่อที่จะให้ผู้ใช้บริการได้รับประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน

• ข้อมูลอื่นๆ เช่น การใช้งานเว็บไซต์ ภาพนิ่ง และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการอาจถูกเปิดเผยต่อบุคคลหรือองค์กรผู้ที่เกี่ยวข้องกับ ตามจำเป็น เช่น ผู้จัดงานวิ่ง ผู้ให้บริการจัดส่งและขนส่ง ผู้ให้บริการประมวลข้อมูล

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล

ทางเราจะทำการเก็บรักษาข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี จนกว่าจะมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิกโดยผู้ใช้บริการ